Szukasz części?

Sprawdź w naszym katalogu


Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU „Delphi Team Club”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.   Regulamin Programu określa zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą „Delphi Team Club”, zwanym dalej „Programem”.

2.   Organizatorem Programu jest „Delphi Powertrain Poland Sp. z o.o.” z siedzibą ulicy Stefana Batorego 8, Pass, 05-870 Błonie zwana dalej: "Organizatorem”.

3.   Program jest skierowany do wybranych przedsiębiorców (spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zwanych dalej „firmami”), kupujących produkty Delphi Powertrain Poland Sp. z o.o. bezpośrednio u Dystrybutorów biorących udział w Programie.

4.   Przez zwrot „Dystrybutor” rozumie się przedsiębiorcę, który nabywa produkty bezpośrednio od Delphi Powertrain Poland Sp. z o.o. i bierze udział w Programie.

5.   Program polega na możliwości otrzymywania nieodpłatnie nagród rzeczowych i pieniężnych w zamian za punkty uzyskane za zakupione, objęte Programem produkty oferowane przez Organizatora.

6.   Organizator zastrzega sobie prawo zlecenia obsługi Programu, w tym administracji danymi Uczestników Programu, firmie zewnętrznej.

7.   Nie pobiera się opłat z tytułu uczestnictwa w Programie.

§ 2

Czas trwania i obszar funkcjonowania Programu

1.    Program jest długookresową akcją promocyjną, trwającą aż do ogłoszenia przez Organizatora terminu zakończenia lub zawieszenia funkcjonowania Programu. W przypadku zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Programu Organizator wyśle (w formie pisemnej) do wszystkich zarejestrowanych Uczestników (pod adres wysyłki nagród, wskazany przez Uczestników w trakcie rejestracji) informację o zawieszeniu lub zamknięciu Programu. Informacja ta zostanie wysłana nie później niż 90 dni przed terminem zawieszenia lub zamknięcia Programu.

2.    Program funkcjonuje na terenie całego kraju.

§ 3

Forma prawna

  1. Formuła Programu jest określona, jako „sprzedaż premiowa” w rozumieniu stosownych przepisów prawa podatkowego.
  2. Nagrody przewidziane w niniejszym Regulaminie stanowią przychód Kupującego i winny zostać opodatkowane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) lub w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.).

§ 4

Zasady uczestnictwa w Programie

1. W Programie mogą wziąć udział prawni reprezentanci Firm, kupujący Produkty od Dystrybutora, zarejestrowani przez Organizatora i spełniający postanowienia oraz warunki niniejszego Regulaminu. Osoby działające w imieniu i na rzecz przedsiębiorców i firm o których mowa w § 1 pkt. 3 zarejestrowane w Programie i spełniające wymagania niniejszego Regulaminu stają się uczestnikami Programu i są dalej zwane „Uczestnikami”. Od dnia 01 kwietnia 2016 roku do Programu mogą być przyjęci wyłącznie prawni reprezentanci Firm, które spełniają łącznie dodatkowe, poniższe kryteria:

a.   NIP Firmy musi być zarejestrowany w bazie GUS-u,

b.   firma musi mieć wpisany w PKD dominujący zakres swojej działalności jako 45.20.Z – kategoria warsztat lub 45.31.Z – sklep hurt (sklep), 45.32.Z – sklep detal (sklep).

2.    Rejestracja Uczestnika w Programie następuje poprzez:

a.   wypełnienie przez Uczestnika formularza rejestracyjnego dostarczonego przez Organizatora lub Dystrybutora, akceptującego tym samym regulamin Programu. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić wszystkie te pola formularza rejestracyjnego, które zostały określone przez Organizatora, jako obligatoryjne do wypełnienia. Poprawnie wypełniony formularz należy odesłać do firmy G3 s.c. ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa;

 lub:

b.      poprawne wypełnienie i wysłanie przez Uczestnika elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej www.delphi-teamclub.pl.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Uczestnika do Programu oraz do wykluczenia Uczestnika z dalszego udziału w Programie.

4.    Uczestnicy po zarejestrowaniu w systemie lojalnościowym Programu otrzymują SMSem / mailem potwierdzenie rejestracji oraz login i hasło do logowania na stronie internetowej Programu.

5.    Wykluczone z uczestnictwa w Programie są osoby będące pracownikami Organizatora i osoby pozostające z Organizatorem w stosunku stałego zlecenia.

6.    Wykluczeni z uczestnictwa w Programie są Dystrybutorzy, osoby będące pracownikami Dystrybutora oraz firm powiązanych kapitałowo z Dystrybutorem. Warunek dotyczący Dystrybutorów obowiązuje przez okres 2 lat licząc od daty zakończenia współpracy handlowej.

7.    Wykluczenie z Programu następuje na skutek rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie lub w przypadku braku spełnienia przez Uczestnika postanowień i warunków niniejszego Regulaminu. Rezygnacja Uczestnika z uczestnictwa w Programie wymaga poinformowania o rezygnacji Organizatora (w formie pisemnej, listem poleconym przesłanym na adres: G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa, z dopiskiem „Delphi Team Club”) pod rygorem nieważności.

 

§ 5

Przebieg Programu i zasady naliczania punktów

1.    Organizator przydzieli (na bazie wpisów w PKD dla danej Firmy) Uczestnika do danej grupy („Warsztaty”, „Sklepy – HURT”, Sklepy - DETAL” lub innej grupy), zwanej dalej „Grupą”. W przypadku braku informacji o wiodącym zakresie działalności (wpis PKD) Organizator może (po uprzednim wywiadzie) przypisać Uczestnika do danej Grupy.

2.    Produkty wprowadzone na rynek przez Organizatora tj. Delphi Powertrain Poland Sp. z o.o. objęte Programem, zwane dalej „Produktami”, posiadają przypisane ilości punktów, zwane dalej „Punktami”. Produkty tożsame z Produktami objętymi Programem, lecz niezakupione od Delphi Powertrain Poland Sp. z o.o. nie biorą udziału w Programie. Organizator zastrzega sobie prawo przypisania dla tego samego Produktu różnej ilości punktów, w zależności od Grupy dla której są one naliczane.

3.    Punkty zostają naliczone Uczestnikom jedynie za zakupy Produktów dokonane u Dystrybutorów uczestniczących w Programie.

4.    Pierwsze naliczenie Punktów dla nowych Uczestników obejmuje okres od pierwszego dnia miesiąca w którym nastąpiła rejestracja (w systemie Programu) Uczestnika, któremu naliczane są punkty. Kolejne naliczenia punktów dla Uczestników są realizowane cyklicznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu z zastrzeżeniem, że Uczestnik dokonał w tym okresie zakupu Produktów.

5.    Aktualna lista Dystrybutorów i Produktów, za które naliczane są Punkty w Programie oraz Katalog Nagród znajdują się na stronie www.delphi-teamclub.pl.

6.    Organizator zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany ilości Punktów przypisanych do Produktów objętych Programem oraz do zmiany listy Dystrybutorów uczestniczących w Programie.

7.    Uczestnicy Programu gromadzą Punkty na indywidualnych, wirtualnych kontach zwanych dalej „Kontami” lub „Wirtualnymi Kontami”.

8.    Uczestnicy mogą wymienić Punkty znajdujące się na ich Kontach na nagrody oferowane w Programie znajdujące się w Katalogu Nagród.

9.    Warunkiem naliczenia Punktów na Wirtualnym Koncie Uczestnika jest łączne spełnienie poniższych warunków:

a.     poprawne zarejestrowanie Uczestnika w Programie,

b.     dokonanie przez Uczestnika zakupów Produktów objętych Programem u Dystrybutora. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktów, które stanowiły uprzednią podstawę naliczenia punktów, punkty te będą odliczane z Konta Uczestnika. W przypadku zamiany towaru na towar o tej samej ilości Punktów z oferty Organizatora, Uczestnik zachowuje jedynie punkty przyznane za pierwotne zakupy.

10.    Uczestnik jest zobowiązany do wymiany Punktów (zgromadzonych na Koncie) na Nagrody do ostatniego dnia marca, każdego roku trwania Programu z zastrzeżeniem, że jednorazowo zwolnieni z tego obowiązku są Uczestnicy, którzy zostali zarejestrowani w Programie w okresie krótszym niż 12 miesięcy od wymaganego dnia wymiany punktów. Uczestnik, któremu przysługuje zwolnienie z opisywanego obowiązku (identyfikowany po tym samym numerze NIP) może być zwolniony z terminowego obowiązku wymiany punktów tylko jeden raz. Opisywany powyżej obowiązek okresowej wymiany punktów na nagrody jest obligatoryjny pod rygorem utraty punktów tj. każdego 1 kwietnia niewykorzystane Punkty na Kontach Uczestników (z wyjątkiem powyżej opisywanego zastrzeżenia) ulegają usunięciu a Uczestnik nie może wnosić roszczeń o przywrócenie lub wykorzystanie usuniętych Punktów..

11.   Informacje dotyczące aktualnego salda przyznanych punktów na Koncie Uczestnika są dostępne na stronie www.delphi-teamclub.pl (po zalogowaniu).

12.   W przypadku zakończenia przez Organizatora funkcjonowania Programu, Punkty zgromadzone przez Uczestników w Programie i w nim niewykorzystane (tj. punkty, za które w terminie do 30 dni roboczych od daty zakończenia Programu nie zostały zamówione nagrody) przepadają. W takim przypadku Organizator jest zwolniony z obowiązku wydawania nagród zarezerwowanych na podstawie nieważnych Punktów. Zapisy tego punktu nie dotyczą sytuacji o której mowa w § 5 pkt. 9.

 

§ 6

Nagrody

1.   Uczestnicy zbierają na indywidualnych, Wirtualnych Kontach Punkty, które są następnie wymieniane na nagrody.

2.   Obowiązująca ilość Punktów za daną nagrodę oferowaną w Programie dostępna jest na stronie internetowej Programu www.delphi-teamclub.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany ilości Punktów wymaganych do otrzymania danej Nagrody.

3.   Każdy Uczestnik ma prawo do zamawiania nagrody do wysokości ilości Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika.

4.   Nagrody można zamawiać po zalogowaniu się na stronie internetowej Programu www.delphi-teamclub.pl poprzez wypełnienie formularza zamówienia nagrody znajdującego się na stronie.

5.   Nagród rzeczowych oferowanych w Programie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny.

6.   Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wydania Nagrody w przypadku zaległości finansowych za Produkty lub podejrzenia zaistnienia niezgodnego z Regulaminem nabycia Produktów lub też wykorzystania Punktów przez Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik na żądanie Organizatora jest zobowiązany do zapłaty za Produkty oraz przedstawienia dokumentów zakupu Produktów, z których zostały naliczone Punkty. W przypadku braku dowodu zakupu powyższych Produktów, Punkty z tych Produktów uważa się za nieważne.

7.   Nagrody zostaną dostarczone na podany w formularzu rejestracyjnym adres pocztą kurierską lub poleconą przesyłką pocztową.

8.   Nagroda zostanie dostarczona do Uczestnika w miarę możliwości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 45 dni roboczych od daty zamówienia nagrody, o ile nie wystąpią opóźnienia w wydawaniu nagród spowodowane ich brakiem u dostawców lub też powstaną inne okoliczności (np. zagubienie czy uszkodzenie przesyłki).

9.   Organizator nie odpowiada za opóźnienia wydawania nagród spowodowane brakiem nagród u dostawców lub innymi przyczynami od niego niezależnymi.

10.   Wszystkie nagrody są oferowane w miarę dostępności. W przypadku braku możliwości dostarczenia określonej nagrody z Katalogu Nagród z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Uczestnikowi innej nagrody o tej samej lub wyższej wartości i podobnym przeznaczeniu.

11.   Nagrody posiadające kartę gwarancyjną producenta mogą być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta nagród.

12.   Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych nagród powstałych w trakcie transportu będą uwzględniane wyłącznie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w obecności dostawcy przez Uczestnika w momencie jej odbioru.

13.   Organizator zastrzega sobie prawo do wycofywania poszczególnych nagród z Katalogu Nagród lub dodawania nowych w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Programu www.delphi-teamclub.pl.

 

 

§ 7

POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE

1.   Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres miejsca pracy Komisji tj. ul. Białołęcka 174, Warszawa w terminie do 30 dni od zakończenia Okresu Trwania Edycji (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „Reklamacja programu – Delphi Team Club".

2.   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz numer telefonu, dokładny adres Uczestnika Promocji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w programie Delphi Team Club”, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

 

 

§ 8

DANE OSOBOWE

1.   Dane osobowe Uczestników są zbierane, przechowywane oraz przetwarzane przez Organizatora (Delphi Powertrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Stefana Batorego 8, Pass, 05-870 Błonie) będącego jednocześnie Administratorem zbioru danych osobowych.

2.   Kontakt w sprawie danych osobowych: Delphi Powertrain Poland Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 8, Pass, 05-870 Błonie; adres do korespondencji e-mail program@delphi-teamclub.pl.

3.   Uczestnik podając dobrowolnie swoje dane ma prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do zgody akceptacji w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić udział w Promocji lub wydanie Nagród.

4.   Dane osobowe Uczestników gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do nadzoru Programu oraz jego przeprowadzenia i nie będą przetwarzane w innych celach, nie będą również używane do profilowania.

5.   Dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie EOG.

6.   Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie pełnych sześciu miesięcy od chwili zakończenia Programu lub po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania określonego przez organy państwowe.

7.   Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.   Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Udział w Programie oznacza zgodę jego Uczestnika na wszystkie postanowienia i warunki określone w Regulaminie.

2.   Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora: Delphi Powertrain Poland Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 8, Pass, 05-870 Błonie.

3.   Organizator (o ile Uczestnik wyraził odrębną zgodę) zastrzega sobie prawo do wysyłki informacji drogą elektroniczną (wiadomości SMS oraz wiadomości email) zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((Dz.U.2017. poz. 1219 t. j.). w zakresie niezbędnych do funkcjonowania Programu. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną do celów obsługi Programu, jest dobrowolne, jednak brak zgody może ograniczyć lub uniemożliwić udział w Programie.

4.   W przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych przez Organizatora (Administrator danych), Organizator zastrzega sobie prawo wysyłki informacji handlowej dotyczącej oferty Delphi Powertrain Poland Sp. z o.o., w tym przesłania informacji drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na uczestnictwo w Programie.

5.   Uczestnik dla celów korespondencyjnych, może wskazać adres wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wskazany adres nie może być adresem skrytki pocztowej.

6.   W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Administratora danych o zmianie danych, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika, w szczególności za wysłanie informacji dotyczących Programu lub Nagród na niewłaściwy adres. Wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką, na wniosek Uczestnika, powyższych materiałów, Nagród lub informacji wskutek braku aktualizacji przez Uczestnika jego danych osobowych, obciążają wyłącznie Uczestnika.

7.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8.   Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Promocji rozstrzygane są przez sąd powszechny.

 

 

 

Warszawa, 01 kwietnia 2016 roku.


Czy wiesz że?

Delphi jest wyłącznym dostawcą sprężarek, skraplaczy i chłodnic dla Ferrari i Maserati.|Paliwo w układzie Common Rail porusza się z prędkością większą niż pocisk. Ponad 1150 km/h.|Delphi jako pierwsza firma OE stworzyła ofertę przepływomierzy jako zamienników możliwych do zastosowania we wszystkich markach pojazdów.|Gama 20 cewek zapłonowych Delphi pokrywa ponad 10 milionów pojazdów w Europie.|Części zawieszenia Delphi przebywają 720 godzin w komorze solnej dla optymalizacji zabezpieczenia przed korozją.|Wtryskiwacz naprawiony w nieautoryzowanym warsztacie może spowodować znaczny wzrost zużycia paliwa.|Rocznie Delphi produkuje ponad 23 miliony cewek zapłonowych na pierwszy montaż.